πολιτική Απορρήτου

Όροι & προϋποθέσεις συναλλαγών

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Με μόνη την πρόσβαση ή/και την πλοήγηση ή/και την χρήση ή/και την παραγγελία και αγορά, αποδέχεστε και βεβαιώνετε την ανάγνωση, την πλήρη κατανόηση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, όπως αναλυτικά παρακάτω αναφέρονται. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του ιστοχώρου μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύναται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, κατόπιν αλλαγής του ελληνικού, κυπριακού  και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για ζητήματα που διέπουν τους όρους χρήσης διαδικτύου. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοχώρου μας –για τυχόν αλλαγές- καθώς η είσοδό σας σε αυτόν συνεπάγεται την αποδοχή τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η εταιρεία μας, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας έχει  έδρα Κύπρου Χρυσάνθη 1, 2412 ‘Εγκωμη Λευκωσία, ΑΦΜ CY 10145334F και τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι, τηλ.210 8020880 email info@curves.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρία με την επωνυμία MCM Asset Investments Limited  που εδρεύειΚύπρου Χρυσάνθη 1, 2412 Εγκωμη  Λευκωσία με ΑΦΜ CY 10145334F και εκπροσωπείται νόμιμα, λειτουργούσα το website: www.curves.gr, ενημερώνει ότι για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της (Η εταιρεία μας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Στην εταιρεία, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) είναι ο δικηγόρος Γεώργιος Κακουλάκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (lawfirmkakoulakis@gmail.com) του οποίου δύνασθε να αποστέλλετε τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις σας.

Eπεξεργασία  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΔΠΧ)

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:
– Δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου & νομιμοποίησης του υποκειμένου των συναλλαγών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, κ.α.)
– Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση (E-mail), αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FAX, κ.α.)
Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τρίτους:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει το σκοπό της αλλά και στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των πελατών από τρίτους οι οποίοι επεξεργάζονται νομίμως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις εξής πηγές:
– Μηχανογραφικά συστήματα της εταιρείας μας ή τρίτων συνεργαζόμενων δικτύων

Οι νόμιμοι λόγοι και οι βάσεις επεξεργασίας μας των ΔΠΧ

Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε:

Για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης π.χ. για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από  εμάς.

Για την επικοινωνία μας μαζί σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας

Επίσης πιθανά να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, επάγγελμα και παρόμοια δεδομένα) στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις, ειδικότερα με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία.

Για εμπορικούς σκοπούς μας, για να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές μας, εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό ή καλύπτεται από το έννομο συμφέρον μας (στις περιπτώσεις των επιχειρηματικών πελατών-συνεργατών μας) και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Δήλωση

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Που διαβιβάζονται τα δεδομένα σας;

Η εταιρεία μας μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στους συνεργάτες του δικτύου μας αναφορικά με τους σκοπούς της επιχείρησης μας και της συμμετοχής σας στα προγράμματα εκγύμνασης που παρέχει η εταιρεία μας. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό το ανωτέρω πλαίσιο, και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες μας.

Οι συνεργάτες μας φέρουν την ευθύνη της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τους διαβιβάζει η εταιρεία μας, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, στους οποίους μπορείτε να αποταθείτε αναφορικά με την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη από την επεξεργασία που υπόκεινται τα δεδομένα από τους συνεργάτες μας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Δικαίωμα στη φορητότητα

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Για κάθε διευκρίνηση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των ΔΠΧ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@curves.gr